Poziv na dostavu ponuda – AUDIO OPREMA

 

POZIV 

PRILOG I- PONUDBENI LIST AUDIO OPREMA

 

SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

u postupku jednostavne nabave- nabava audio opreme za potrebe kazališne dvorane

 

Naručitelj Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb, Parka Stara Trešnjevka 1, OIB: 51680110311, pokrenuo je postupak jednostavne nabave rasvjetnog sustava kazališne dvorane za potrebe istog, za koji sukladno čl. 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisanih Zakonom o jednostavnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 26.500 € bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:

 

1.OPIS PREDMETA NABAVE

1.1 PREDMET NABAVE : nabava audio opreme specificirano po stavkama kako slijedi:

– 1 mikseta /audio konzola (digitalna) sa 32 kanala ili vise,

 

–  3 mikrofona različitih značajki u smislu dinamičkih, kondezatorskih vrsta,

 

– 10 komada  kablova za razne audio namjene (XLR, insert, instrumentalni, patch, strujni i multicore),

 

– 7 komada- stalci za mikrofone,

 

– 2 komada- stalci za razglas,

 

1.2 SPECIFIKACIJA RADOVA PREDMETA NABAVE: specifikacija predmeta nabave utvrđena je ponudom koji izrađuje sam ponuditelj i dostavlja zajedno s pravilno popunjenim pripadajućim ponudbenim listom – PRILOG I.

Roba i oprema koja se nabavlja i isporučuje te je specificirana po svim stavkama pojedinačno i skupno, mora biti novonabavljena odnosno nekorištena s originalnom ambalažom.

Isporučena roba i oprema te njihovi sastavni dijelovi ne smiju biti popravljani (reparirani).

Ponuditelj ne smije ponuditi opremu koja predstavlja prototip ili pokusnu seriju.

Ponuditelj je u obvezi ponuditi jamstveni rok za stavke navedene u troškovniku koji prilaže uz ponudu.

Jamstveni rok za predmetne stavke počinje teći od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Ponuditelj je u jamstvenom roku obvezan o svom trošku:

 • Otkloniti sve nedostatke i kvarove na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke.

Opremu koju nije moguće popraviti na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svom trošku odvesti u servis i popravljeno o svom trošku vratiti iz servisa.

Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 3 (tri) dana od dana prijave nedostatka ili kvara.

 • Osigurati zamjensku robu istih ili boljih tehničkih karakteristika za vrijeme trajanja otklanjanja nedostatka ili kvarova ukoliko se kvar ne može otkloniti u roku od 3 (tri) dana.
 • Zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak novom robom istih ili boljih tehničkih karakteristika, ukoliko u roku od 30 (trideset) dana ne otkloni nastali kvar ili nedostatak.

1.3  Procijenjena vrijednost nabave: 6.000 € (45.200,00 kn).

1.4 Evidencijski broj predmeta nabave iz plana Nabave za 2023. godinu: 22/2023-JN.

 

 1. UVJETI NABAVE

2.1 ROK PODNOŠENJA PONUDE: 5 dana od dana objave o prihvaćanju  najpovoljnije ponude.

2.2 ROK VALJANOSTI PONUDE: 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude i mora biti naveden u Ponudbenom listu. Ponuda s kraćim rokom valjanosti će bit odbijena.

2.3 Mjesto isporuke predmetne robe: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1.

2.4 Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje po ispostavljenoj ponudi.

Naručitelj će izvršiti plaćanje na poslovni račun odabranog primatelja u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja ponude.

Nakon plaćanja predmetne ponude primatelj je obvezan izdati e-račun sukladan plaćenoj ponudi.

2.5 CIJENA PONUDE: cijena ponude piše u brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave.

Cijena iznosa ponude mora biti izražena u kunama i u eurima po propisanom fiksnom tečaju konverzije.

Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora o izvođenju adaptacije. Isključuju se sve promjene cijena i klizna skala.

Svi troškovi koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati jedinične cijene i ukupne iznose  (zaokruženo na dvije decimale) za svaku stavku ponude te ukupan iznos ponude bez PDV-a i sa PDV-om na način kako je određeno u Ponudbenom listu.

2.8 KRITERIJ ODABIRA PONUDA: najniži iznos ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu i njegovim prilozima.

2.9 DOKAZI SPOSOBNOSTI KOJE PONUDITELJ OBVEZAN DOSTAVITI UZ PONUDU:

2.9.1 Potvrda porezne uprave o stanju duga koji ne smije biti stariji od 30 dna od dana početka postupka nabave računajući od dane objave ovog poziva 25. rujna 2023. godine.

Iz navedenog dokaza mora biti razvidno kako je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dosjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje odnosno da mu je temeljem posebnih propisa odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

 1. SASTAVNI DIJELOVI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:

–     Ponuda: izrađuje se na hrvatskom jeziku i latičnom pismu.

 • Ponudbeni list pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja- PRILOG I.

PRILOG I sastavni je dio ovog Poziva i nalazi se kraju poziva.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem printera).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica (npr. 1/3).

Ponudbeni list koji se dostavlja uz ponudu, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici, pri čemu se neovjerenom preslikom smatra neovjereni potpis elektroničke isprave.

 1. NAČIN DOSTAVE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Dokumentacija se dostavlja neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 

na prednjoj strani dokumentacije:

Centar za kulturu Trešnjevka

Park Stara Trešnjevka 1

10 000 Zagreb

Ponuda za nabavu audio opreme

Evidencijski broj 22/2023-JN

„NE OTVARAJ“

 

na poleđini:

Naziv i adresa ponuditelja

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Otvaranje ponuda provode ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku nabave i nije javno.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će kao zakašnjela biti vraćena ponuditelju koji ju je dostavio.

Naručitelj će o postupku otvaranja, pregleda i ocjeni ponuda sastaviti predmetni zapisnik.

 

5.BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE NABAVE PREDMETNE OPREME :

Odabrani ponuditelj je u obvezi isporučiti predmet nabave u roku, kvaliteti, kako u pojedinačnim cijenama tako i u ukupnom iznosu ponude te povrh svega uvjetima navedenim u ovom Pozivu.

Bitni uvjeti nabave opreme su:

 

 • Predmet nabave: nabava audio opreme za potrebe kazališne dvorane Centra za kulturu Trešnjevka,
 • Sastavni dio: odabir najpovoljnije ponude ponuditelja sukladno Pozivu na dostavu ponude te Ponudbenog lista,
 • Mjesto izvršenja predmeta nabave: sukladno Pozivu na dostavu ponude,
 • Cijena predmeta nabave: sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave Naručitelja
 • Rok isporuke predmeta nabave
 • Rok dostave ponude: 10.10.2023. godine
 • Rok i način i uvjeti plaćanja: sukladno ovom Pozivu
 • Jamstveni rok za isporučenu robu.

 

6.OSTALE ODREDBE

6.1 kontakt :

info@cekate.hr

6.2 Obavijest o rezultatima provedenog postupka nabave: Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema Odluci naručitelja.

Na osnovu rezultata pregleda i ocijene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, Naručitelj odabire najpovoljniju ponudu u roku od najduže 5 dana oda dana isteka roka za dostavu ponude.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenja postupka nabave), Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima putem elektroničke pošte, faksom ili putem preporučene poštanske pošiljke s povratnicom.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

 1. POSEBNE ODREDBE:

Na ovaj Poziv ne primjenjuju se odredbe Zakona o Javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku odnosno ne odabrati ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditelju.

 

 

RAVNATELJ

VESELKO LEUTAR

 

Poziv na dostavu ponuda – AUDIO OPREMA
Skip to content