Zagreb, 07.12.2022.

 

SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

u postupku jednostavne nabave- Adaptacija rasvjetnog sustava kazališne dvorane

 

Naručitelj Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb, Parka Stara Trešnjevka 1, OIB: 51680110311, pokrenuo je postupak jednostavne nabave rasvjetnog sustava kazališne dvorane za potrebe istog, za koji sukladno čl. 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisanih Zakonom o jednostavnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:

 

1.OPIS PREDMETA NABAVE

1.1 PREDMET NABAVE : adaptacija rasvjetnog ustava kazališne dvorane.

1.2 SPECIFIKACIJA RADOVA PREDMETA NABAVE: specifikacija predmeta nabave utvrđena je ponudom koji izrađuje sam ponuditelj i dostavlja zajedno s pravilno popunjenim pripadajućim ponudbenim listom – PRILOG I.

Roba koja je isporučuje, a koja je povezana uz adaptaciju mora biti novonabavljena odnosno nekorištena s originalnom ambalažom.

Isporučena rasvjetna tijela- oprema ili njihovi sastavni dijelovi ne smiju biti popravljani (reparirani).

Ponuditelj ne smije ponuditi opremu koja predstavlja prototip ili pokusnu seriju.

Ponuditelj je u obvezi ponuditi jamstveni rok za stavke navedene u troškovniku koji prilaže uz ponudu.

Jamstveni rok za predmetne stavke počinje teći od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Ponuditelj je u jamstvenom roku obvezan o svom trošku:

 • Otkloniti sve nedostatke i kvarove na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke.

Opremu koju nije moguće popraviti na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svom trošku odvesti u servis i popravljeno o svom trošku vratiti iz servisa.   

Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 3 (tri) dana od dana prijave nedostatka ili kvara.

 • Osigurati zamjensku robu istih ili boljih tehničkih karakteristika za vrijeme trajanja otklanjanja nedostatka ili kvarova ukoliko se kvar ne može otkloniti u roku od 3 (tri) dana.
 • Zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak novom robom istih ili boljih tehničkih karakteristika, ukoliko u roku od 30 (trideset) dana ne otkloni nastali kvar ili nedostatak.

1.3  Procijenjena vrijednost nabave: 60.000 kn.

1.4 Evidencijski broj predmeta nabave iz plana Nabave za 2022. godinu: 12/2022-JN.

 

 1. UVJETI NABAVE

2.1. NAČIN IZVRŠENJA: ugovor o izvođenju adaptacije

2.2 ROK IZVOĐENJA ADAPTACIJE: 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora.

2.3 ROK TRAJANJA UGOVORA:  15 dana od dana obostranog potpisa ugovora.

2.4 ROK VALJANOSTI PONUDE: 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude i mora biti naveden u Ponudbenom listu. Ponuda s kraćim rokom valjanosti će bit odbijena.

2.5 Mjesto izvođenja adaptacije: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1.

2.6 Rok, način i uvjeti plaćanja: predujam isključen.

Naručitelj će za izvedenu adaptaciju izvršiti plaćanje na poslovni račun odabranog primatelja u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja e-računa. 

U slučaju ispostavljanja R-1 ili R-2 računa, isti se neće moći platiti.

2.7 CIJENA PONUDE: cijena ponude piše u brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave.

Cijena iznosa ponude mora biti izražena u kunama i u eurima po propisanom fiksnom tečaju konverzije.

Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora o izvođenju adaptacije. Isključuju se sve promjene cijena i klizna skala.

Svi troškovi koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati jedinične cijene i ukupne iznose  (zaokruženo na dvije decimale) za svaku stavku ponude te ukupan iznos ponude bez PDV-a i sa PDV-om na način kako je određeno u Ponudbenom listu.

2.8 KRITERIJ ODABIRA PONUDA: najniži iznos ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu i njegovim prilozima.

2.9 DOKAZI SPOSOBNOSTI KOJE PONUDITELJ OBVEZAN DOSTAVITI UZ PONUDU:

2.9.1 Potvrda porezne uprave o stanju duga koji ne smije biti stariji od 30 dna od dana početka postupka nabave računajući od dane objave ovog poziva 7. prosinca 2022. godine.  

Iz navedenog dokaza mora biti razvidno kako je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dosjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje odnosno da mu je temeljem posebnih propisa odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

 

 1. SASTAVNI DIJELOVI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:

–     Ponuda: izrađuje se na hrvatskom jeziku i latičnom pismu.

 • Ponudbeni list pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja- PRILOG I.

PRILOG I sastavni je dio ovog Poziva i nalazi se kraju poziva.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem printera).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica (npr. 1/3).

Ponudbeni list koji se dostavlja uz ponudu, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici, pri čemu se neovjerenom preslikom smatra neovjereni potpis elektroničke isprave.

 1. NAČIN DOSTAVE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Dokumentacija se dostavlja neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 

na prednjoj strani dokumentacije:

Centar za kulturu Trešnjevka

Park Stara Trešnjevka 1

10 000 Zagreb

Ponuda za izvođenje adaptacije rasvjetnog sustava

Evidencijski broj 12/2022-JN

„NE OTVARAJ“

 

na poleđini:

Naziv i adresa ponuditelja

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Otvaranje ponuda provode ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku nabave i nije javno.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će kao zakašnjela biti vraćena ponuditelju koji ju je dostavio.

Naručitelj će o postupku otvaranja, pregleda i ocjeni ponuda sastaviti predmetni zapisnik.

 

5.BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI:

Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave u roku, kvaliteti, kako u pojedinačnim cijenama tako i u ukupnom iznosu ponude te povrh svega uvjetima navedenim u ovom Pozivu.

Bitni uvjeti ugovora su:

 • Oblik ugovora: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana
 • Ugovorne strane: Naručitelj (Centar za kulturu Trešnjevka i odabrani ponuditelj (Isporučitelj)
 • Predmet nabave: adaptacija rasvjetnog sustava kazališne dvorane Centra za kulturu Trešnjevka
 • Sastavni dio ugovora odabrana ponuda ponuditelja sukladno Pozivu na dostavu ponude te Ponudbeni list
 • Mjesto izvršenja predmeta nabave: sukladno Pozivu na dostavu ponude
 • Cijena predmeta nabave: sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave Naručitelja
 • Rok isporuke predmeta nabave
 • Rok dostave ponude: 12.12.2022. godine
 • Rok i način i uvjeti plaćanja: sukladno ovom Pozivu
 • Jamstveni rok za isporučenu robu.

 

6.OSTALE ODREDBE

6.1 Osoba zadužena za kontakt s ponuditeljima:

Marijan Kop, racunovodstvo@cekate.hr

6.2 Obavijest o rezultatima provedenog postupka nabave: Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema Odluci naručitelja.

Na osnovu rezultata pregleda i ocijene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, Naručitelj odabire najpovoljniju ponudu u roku do najduže do 10 dana oda dana isteka roka za dostavu ponude. 

Pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenja postupka nabave), Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima putem elektroničke pošte, faksom ili putem preporučene poštanske pošiljke s povratnicom.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

 1. POSEBNE ODREDBE:

Na ovaj Poziv ne primjenjuju se odredbe Zakona o Javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku odnosno ne odabrati ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditelju.

 

 

RAVNATELJ

VESELKO LEUTAR 

 

POZIV ADAPTACIJA RASVETE 2022

PRILOG I POZIV ADAPTACIJA RASVJETE 2022

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Adaptacija rasvjetnog sustava kazališne dvorane
Skip to content