Natječaj za radno mjesto

VIŠI STRUČNI SURADNIK– VODITELJ ZAGREBAČKOG GLAZBENOG PODIJA (M/Ž)

Na određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene za rodiljni dopust

 

NATJEČAJ Za Radno Mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ ZAGREBAČKOG GLAZBENOG PODIJA

 

Uvjeti za radno mjesto Viši stručni suradnik– voditelj zagrebačkog glazbenog podija su:

 1. stručna sprema: VSS – Muzička akademija,
 2. radno iskustvo: 1 godina radnog staža u djelatnostima kulture,
 3. stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 4. poznavanje jednog stranog jezika,
 5. informatička pismenost.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 2. elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 3. potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika izdanu od ovlaštene ustanove,
 4. presliku domovnice ili elektronski dokaz državljanstva,
 5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 6. životopis s opisom dosadašnjeg rada.

 

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf  

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA, Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb,

s naznakom “Prijava za natječaj – Viši stručni suradnik– voditelj zagrebačkog glazbenog podija -NE OTVARAJ “

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od  30.8.2023. do 15.9.2023. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

 

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra za kulturu Trešnjevka sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

 

                                                                                                                             

 

Veselko Leutar, ravnatelj

 

NATJEČAJ za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ ZAGREBAČKOG GLAZBENOG PODIJA
Skip to content