Natječaj za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK– VODITELJ ZAGREBAČKOG GLAZBENOG PODIJA (M/Ž)

Određeno

 

VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA-VODITELJ/ICA ZAGREBAČKOG GLAZBENOG PODIJA

Radno mjesto

Broj: 2267778
________________________________________
Mjesto rada: ZAGREB
________________________________________
Broj traženih radnika: 1
________________________________________
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
________________________________________
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
________________________________________
Način rada: 2 smjene
________________________________________
Smještaj: Nema smještaja
________________________________________
Naknada za prijevoz: U cijelosti
________________________________________
Natječaj vrijedi od: 1.2.2023
________________________________________
Natječaj vrijedi do: 17.2.2023
________________________________________

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
________________________________________
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
• osnove korištenja računala u Windows okruženju
________________________________________
Radno iskustvo: 1 godinu
________________________________________
Ostale informacije:
OPIS POSLOVA:
-osmišljava, organizira i provodi godišnji program Zagrebačkog glazbenog podija,
-predlaže financijski plan programa,
-stručno promišlja o razvoju i unapređenju amaterske glazbene scene,
-vodi evidenciju glazbenih ansambala na području Zagreba,
-pruža stručno-organizacijsku pomoć glazbenim-amaterskim ansamblima, te organizira seminare i tečajeve za voditelje ansambala,
-planira rad: mjesečno, tromjesečno, šestomjesečno, te godišnje,
-prati ostvarivanje plana i izvještava o rezultatima,
-podnosi ravnatelju ustanove odgovarajuća izvješća o realizaciji programskih aktivnostim iz djelokruga radnog mjesta,
-predlaže ravnatelju angažiranje umjetnika i drugih vanjskih suradnika potrebnih za realizaciju predloženog programa,
-uspostavlja, provodi i unapređuje suradnju s ustanovama, tvrtkama, udrugama, ostalim institucijama i pojedincima čija je djelatnost stvaranje kulturnih potreba i njihova javna dostupnost građanima svih dobnih skupina na gradskoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj te u programima međunarodne suradnje i korištenja EU fondova,
-obavještava sudionike o programima (početku radionica, nastupima, manifestacijama, gostovanjima i drugim aktivnostima u sklopu programa), voditelje obavještava o terminima,
-predaje pisane prijedloge autorskih ugovora i izvođačkih ugovora, ugovora o partnerstvu, ugovora o donacijama, sponzorstvima i pokroviteljstvu ravnatelju Centra,
-obavlja stručno-organizacijske poslove na pripremi manifestacija, gostovanja, putovanja, press konferencija, međužupanijske i međunarodne suradnje vezane uz programe i projekte
-vodi adresare svih sudionika na programu, te ih ažurira,
-koordinira rad pojedinih amaterskih i profesionalnih glazbenih ansambala vezanih uz Zagrebački glazbeni podij,
-obavještava sudionike koncerata o terminima i rasporedu obaveza,
-evidentira i predaje na obračun izvođačke honorare,
-obavlja poslove vezane uz organizaciju koncerata izvan Centra,
-obavlja stručno-organizacijske poslove na pripremi festivala i manifestacija vezanih uz Zagrebački glazbeni podij,
-prati i priprema aplikacije na relevantne domaće i inozemne natječaje i festivale,
-surađuje s voditeljima djelatnosti Centra u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova, te organizaciji i realizaciji programa ustanove,
-dežura i po potrebi pomaže pri provedbi programa ustanove.
OSTALE INFORMACIJE:
NATJEČAJ za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK– VODITELJ ZAGREBAČKOG GLAZBENOG PODIJA (M/Ž)
na određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene za rodiljni dopust
Uvjeti za radno mjesto Viši stručni suradnik– voditelj zagrebačkog glazbenog podija su:
1.stručna sprema: VSS – Muzička akademija,
2.radno iskustvo: 1 godina radnog staža u djelatnostima kulture,
3.stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
4.poznavanje jednog stranog jezika,
5.informatička pismenost.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
1.presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
2.elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
3.potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika izdanu od ovlaštene ustanove,
4.presliku domovnice ili elektronski dokaz državljanstva,
5.uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
6.životopis s opisom dosadašnjeg rada.
Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:
CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA, Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb,
s naznakom “Prijava za natječaj – Viši stručni suradnik– voditelj zagrebačkog glazbenog podija -NE OTVARAJ ”
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 01.2.2023. do 17.2.2023. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra za kulturu Trešnjevka sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).
________________________________________

Poslodavac

Poslodavac: CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
________________________________________
Kontakt: pismena zamolba: Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1
________________________________________

Natječaj Za Radno Mjesto Viši Stručni Suradnik Voditelj Zagrebačkog Glazbenog Podija (M/Ž) Određeno

          Oglas je objavljen i na sljedećoj poveznici: https://www.posao.hr/pp/pp_listing.php?Poslodavac=351017

Natječaj za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK– VODITELJ ZAGREBAČKOG GLAZBENOG PODIJA
Skip to content